تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بهره وری نیروی انسانی,پایان نامه تاثی,پایان نامه تاثیر ارتباطات بر بهره وری,پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات,تاثیر فناوری اطلاعات در نیروی انسانی,دانلود پایان نامه مدیریت,رابطه بهره وری و فناوری اطلاعات,نقش فناوری اطلاعات در بهره وری
دانلود فایل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

دانلود فایل

چکیده:این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این تحقیق شامل کلیات تحقیق است که در آن مدلی برای انجام تحقیق ارائه شده است.در فصل دوم، تئوریها و نظریه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی و تأثیر آنها بر یکدیگر از دیدگاه نظریه پردازان مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت پایانی این فصل نیز پیشینه مطالعات داخلی و خارجی مرور شده است. فصل سوم به روش تحقیق اختصضاص دارد، که در این تحقیق از روش طولی استفاده شده و  برای جمع آوری داد ه ها نیز از پرسش نامه استفاده شده است. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی و آزمون علامت و نرم افزار آماریspss انجام گرفته و نیز در این فصل از آمار توصیفی جهت رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است. در فصل پنجم که نتیجه گیری و پیشنهادات است، محقق، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهاداتی در جهت افزایش بهره وری مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) ارائه داده، و در  پایان نیز، پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه شده است.فهرست مطالب:چکیدهپیشگفتارفصل اول: کلیات طرح تحقیق1-1. مقدمه2-1. بیان مسأله3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق4-1. اهداف تحقیق5-1. فرضیه های تحقیق6-1. تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق7-1. مدل مفهومی تحقیق1-7-1. متغیر وابسته2-7-1. متغیر مستقل3-7-1. متغیر مداخله گر8-1. جامعه آماری9-1. نمونه10-1. روش تحقیق11-1. ابزار های گردآوری داده ها12-1. روش تجزیه و تحلیل داده ها13-1. قلمرو تحقیق14-1. ساختار گزارش تحقیقفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقپیشگفتاربخش اول: فناوری اطاعات و ارتباطات1-1-2. مقدمه2-1-2. فناوری3-1-2. اطلاعات4-1-2. انواع اطلاعات مدیریتی5-1-2. مدیریت اطلاعات6-1-2. مفهوم وتعریف سامانه های اطلاعاتی7-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات8-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن بافناوری اطلاعات9-1-2.کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان10-1-2. مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای امروزی11-1-2. اشکال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان12-1-2. اتوماسیون اداری13-1-2. ابزار های اتوماسیون اداری1- دستگاه کپی تحت شبکه2- فاکس3 – سیستمهای تایپ خودکار4- پست الکترونیکی5- پست صوتی6- تبادل الکترونیکی داده ها7- کنفرانس ویدئویی14-1-2. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمانها15-1-2. مشکلات و چالشهای اتوماسیون اداری16-1-2. شبکه های ارتباطی1- شبکه محلی2- شبکه گسترده3- شبکه گسترد جهانیبخش دوم: بهره وری  1-2-2. تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره وری2-2-2. تعاریف بهره وری3-2-2. انواع بهره وری1- بهره وری جزئی عوامل تولید یا بهره وری عامل منفرد2- بهره وری عوامل کلی3- بهره وری کل4-2-2. نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی5-2-2. عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی1- آموزش و پرورش2- انگیزه3-  وجدان کاری، فرهنگ کار، انضباط در کار6-2-2. اثر بخشی7-2-2. عوامل مؤثر بر اثر بخشی1- انگیزش2- توان یا آمادگی کاری3- شناخت شغل یا ادراک فرد از شغل خود در سازمان4- حمایت سازمانی5- بازخور عملکرد6- اعتبار7- سازگاری محیطی8-2-2. معیارها و مقیاسهای اثر بخشی9-2-2. اهمیت اثربخشی سازمانی10-2-2. ارائه الگوی متناقض از اثر بخشی سازمان11-2-2. کارآیی12-2-2. راههای افزایش کارآیی13-2-2. عوامل مؤثر بر کارآیی و اثر بخشی سازمانها( با توجه به نفش منابع انسانیبخش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری1-3-2. فناوری و بهره وری2-3-2. فناوری اطلاعات و بهره وری3-3-2. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری4-3-2. ارتباط فناوری اطلاعات با کارآیی و اثر بخشی سازمان5-3-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نبروی انسانیبخش چهارم: پبشینه تحقیق1-4-2. مقدمه2-4-2. تحقیقات داخلی3-4-2. تحقیقات خارجی4-4-2. نتیجه گیری از تحقیقات داخلی و خارجیفصل سوم: روش تحقیق1-3. مقدمه2-3. انواع تحقیق3-3. مدل مفهومی تحقیق4-3. واحد تجزیه و تحلیل5-3. روش و ابزار های جمع آوری داده ها1-5-3. روشهای مستقیم در جمع آوری داده ها2-5-3. روشهای غیر مستقیم در جمع آوری داده ها1- استفاده از اسناد و مدارک2- روایی و پایایی ابزار سنجش6-3. فرضیه ها و متغیر های تحقیق1-6-3. فرضیه های تحقیق2-6-3. متغیر های تحقیق و سنجش آنها1- سنجش متغیر مستقل2- سنجش متغیر وابسته3- متغیر های مداخله گر7-3. جامعه آماری8-3. روش نمونه گیری9-3. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق10-3. مراحل تفصیلی اجرای تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1-4. مقدمه2-4. انواع تجزیه و تحلیل داده ها1-2-4. تجزیه و تحلیل توصیفی2-2-4. تجزیه و تحلیل مقایسه ای3-2-4. تجزیه و تحلیل علی3-4. متغیر های مداخله گر1-3-4. سن1-1-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سن2-3-4. سابقه خدمت1-2-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سابقه خدمت3-3-4. میزان تحصیلات کارکنان1-3-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر تحصیلات4-3-4. آموزش1-4-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر آموزش4-4. آزمون فرضیه ها( با استفاده از آمار استنباطی  1-4-4. آزمون فرضیه فرعی اول2-4-4. آزمون فرضیه فرعی دوم3-4-4. آزمون فرضیه اصلیفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات1-5. مقدمه2-5. نتیجه گیری بر مبنای متغیر های مداخله گر1- متغیر مداخله گر سن2- متغیر مداخله گر سابقه خدمت3- متغیر مداخله گرتحصیلات4- متغیر مداخله گر آموزش3-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی اول4-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی دوم5-5. نتیجه بر مبنای فرضیه اصلی6-5. پیشنهاداتسایر پیشنهادات به مؤسسهپیشنهاداتی برای سایر محققان7-5. مشکلات و محدو دیتهای فرا روی محققمنابع و مأخذپیوست ها1-  معرفی جامعه آماری2-  پرسشنامه تحقیق3- داده های آماریabstractضمناً پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی از لیست پرسشنامه در این سایت قابل دریافت می باشد

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات پایان نامه تاثیر ارتباطات بر بهره وری پایان نامه بهره وری نیروی انسانی نقش فناوری اطلاعات در بهره وری تاثیر فناوری اطلاعات در نیروی انسانی رابطه بهره وری و فناوری اطلاعات دانلود پایان نامه مدیریت پایان نامه تاثی

تحقیق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ثبت اسناد و املاک

احکام جرایم ثبت اسناد,احکام جرایم ثبت اسناد و املاک,تحقیق جرایم ثبتی,تحقیق سیاست جنایی ایران,جرایم اسناد,جرایم ثبت اسناد,حقوق جرایم ثبتی,دانلود تحقیق جرایم اسناد ثبتی,قوانین جرایم ثبت املاک,قوانین جرایم ثبتی دانلود فایل تحقیق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ثبت اسناد و…

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

ارزيابي تداوم فعاليت حسابرسی,پایان نامه رشته حسابداری,پروژه حسابرسی,تداوم فعاليت حسابرسی,حسابرسی بنگاههاي اقتصادي,حسابرسی بنگاههاي اقتصادي در ايران,معيارهاي مورد استفاده حسابرسان,معیار حسابرسی بنگاههاي اقتصادي دانلود فایل بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران دانلود فایل چکیده…

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام رفتن به سایت اصلی  مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام توضیحات محصول مجموعه تست برای کنکوریها همراه با پاسخنامه "زبان عمومی و تخصصی "بیو شیمی " تغذیه دام "پرورش دام…

پاورپوینت حکایت های مدیریتی

پاورپوینت حکایت در مدیریت,پاورپوینت مدیریت,حکایت های مدیریتی,داستان های مدیریت,دانلود پاورپوینت,قصه های مدیریتی,مثال های مدیریتی دانلود فایل پاورپوینت حکایت های مدیریتی دانلود فایل بخشی از متن:يك مشاور مي‌ميرد و در آن دنيا در صفي كه هزاران نفر جلوي او بودند براي…

بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد در شرکت پست اصفهان

بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد در شرکت پست اصفهان رفتن به سایت اصلی مقدمه:بسياري از صاحبنظران امور ادراي و مديريت بر اين باورند كه نخستين و نهايي‌ترين هدف از پذيرش شغل برخورداري مادي و به زبان رايج دريافت حقوق…

پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی

پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه چالشهای روابط عمومی,پرسشنامه روابط عمومی,پرسشنامه کارکنان روابط عمومی,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه نگرش به روابط عمومی,پرسشنامه نگرش کارکنان,پرسشنامه نگرش مدیران ارشد,دانلود پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی…

برنامه طراحی تیر کامپوزیت به روش حدی (مطابق ویرایش جدید مقررات ملی)

برنامه کاربردی عمران,برنامه محاسبه سقف کامپویزیت,طراحی تیر کامپوزیت,طراحی تیر کامپوزیت به روش حدی,محاسبان تیر کامپوزیت,محاسبه برشگبر سقف,محاسبه برشگیر تیر,محاسبه دال روی تیرکامپوزیت,محسبات سقف کامپوزیتی دانلود فایل برنامه طراحی تیر کامپوزیت به روش حدی (مطابق ویرایش جدید مقررات ملی) دانلود فایل…

طرح توجيهی بسته‌بندي عسل

بسته بندی عسل,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی بسته بندی,دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل,دانلود طرح توجیهی بسته بندی محصولات غذایی,دانلود طرح توجیهی عسل دانلود فایل طرح توجيهی بسته‌بندي عسل دانلود فایل     مقدمــه :عسل حاوي بيش از هفتاد ماده…

گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان

پروژه کارآموزی رشته کامپیوتر,پروژه کارورزی رشته کامپیوتر,دانلود کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی رشته کامپیوتر,کارآموزی شرکت کامپیوتری خراسان,کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر در کامپیوتر خراسان,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان دانلود فایل بخشی از متن:محل کارآموزی اینجانب شرکت کامپیوتری خراسان می…

گزارش کار کنترل الکترونیکی موتور دیزل

دانلود کارآموزی رشته برق,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی کنترل الکترونیکی,کنترل الکترونیکی,کنترل الکترونیکی موتور دیزل,گزارش کار کنترل الکترونیکی موتور دیزل,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی کنترل الکترونیکی,موتور دیزل دانلود فایل گزارش کار کنترل الکترونیکی موتور دیزل دانلود فایل چکیده:با پیشرفت تکنولوژی و علوم در ابعاد…

پاورپوينت اطلاعات زيست محيطي و مزاياي اطلاعات مديريت شده

اطلاعات زيست محيطي,باطری قابل شارژ,پاورپوينت محیط زیست,پلاستیک سبز,حفظ محیط زیست در خانه,دانلود پاورپوینت,روش های کاهش آلودگی,کاهش آلاینده ها در خانواده,محیط زیست خانه و خانواده,محیط زیست مديريت شده,مزاياي اطلاعات در مدیریت دانلود فایل پاورپوينت اطلاعات زيست محيطي و مزاياي اطلاعات مديريت…

گزارش کارآموزی حسابداری بانک شهر

پروژه کارآموز,دانلود پروژه کارآموزی بانک,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی بانک شهر,کارآموزی بانکداری,کارآموزی حسابداری بانک,کارآموزی حسابداری بانک شهر,کارآموزی در بانک شهر,گزارش کارآموزی بانک,گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری بانک شهر دانلود فایل بخشی از متن:امروزه با توجه به گستردگی روابط و…

تاثير عمليات ساچمه زني بر رفتار خستگي فولاد SAE 1045

SAE 1045,بررسی خستگی فولاد,جوانه زني,خستگي,دانلود مقاله,رفتار خستگي فولاد SAE 1045,ريز ساختار آستنيتي,ساچمه زني,سخت كاري كوئنچ,عمليات ساچمه زني,فولاد SAE 1045,مقاله خوردگی,مقاله متالوژی دانلود فایل تاثير عمليات ساچمه زني بر رفتار خستگي فولاد SAE 1045 دانلود فایل چکیده:در تحقيق حاضر تاثير عمليات…

گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس

پروژه کارآموزی فنی حرفه ای,دانلود پروژه کارآمو,دانلود کارآموزی خیاطی,دانلود گزارش کار خیاطی,دانلود گزارش کارآموزی طراحی لباس,کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس,کارورزی آموزشگاه طراحي لباس,گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس,گزارش کارآموزی طراحي لباس دانلود فایل گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس دانلود فایل بخشی از…

پاورپوینت تحلیل معماری بناهای تاریخی (درس طرح 2)

پاورپوینت تحلیل معماری بناهای تاریخی (درس طرح 2) رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:مدرسه فرانسوی ها (کاتولیک ها) در محله سنگتراش ها در سال 1281 شمسی (دو دهه آخر حکومت قاجار) به نام شعبه ابتدایی مدرسه ˈستاره صبحˈ که…

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه رفتن به سایت اصلی ·       تاریخچه مدیریت پروژه: دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو…

تحقیق مشتری مداری و کسب رضایت مشتری

اهمیت رضایت مشتریان,تحقیق پیرامون مشتری,راه های کسب رضایت مشتری,روش جذب مشتری,روش کسب رضایت مشتریان,فرهنگ مشتری مداری,کسب رضایت مشتری,مدیریت رضایت مشتریان,مشتری مداری,نیازهای مشتری دانلود فایل تحقیق مشتری مداری و کسب رضایت مشتری دانلود فایل مقدمه:امروزه در دنیای کسب و کار رقابت…

پاورپوینت تبلیغات تصویری

اصول بازاریابی تصویری,اصول تبلیغات تصویری,پاورپوینت بازاریابی تصویری,پاورپوینت بررسی تبلیغات تصویری,تاثیر ذهنی بازاریابی تصویری,تحقیق بازاریابی تصویری,تحقیق تبلیغات تصویری,سمینار بازاریابی تصویری,سمینار تبلیغات تصویری,نقش تبلیغات تصویری در ف دانلود فایل پاورپوینت تبلیغات تصویری دانلود فایل توضیحات:این فایل برای درس سیمنار در مدیریت رشته…

گزارش کارآموزی سرامیک، كاشي ايرانا

پروژه کارآموزی رشته سرامیک,پروژه کارآموزی مهندسی سرامیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی مهندسی سرامیک,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته سرامیک,کارآموزی کارخ,کارآموزی کارخانه کاشی ایرانا,کارآموزی کاشی سازی,گزارش کارآموزی رشته سرامیک دانلود فایل گزارش کارآموزی سرامیک، كاشي ايرانا دانلود فایل قسمتی از متن:سراميک فيزيکی درباره ساختار…

ایمنی آسانسورها و پله های برقی در برابر آتش سوزی

استاندارد ایمنی,استاندارد ایمنی آسانسور,ایمنی آسانسور,ایمنی آسانسور در مقابل آتش سوزی,ایمنی آسانسور در مقابل حریق,ایمنی پله برقی,ایمنی پله برقی در مقابل آتش سوزی,ایمنی پله برقی در مقابل حریق,دانلود استاندارد آسانسور,دانلود استاندارد پله برقی دانلود فایل ایمنی آسانسورها و پله های برقی…

نقشه بخش های شهرستان سپیدان

بخش های شهرستان سپیدان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان سپیدان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سپیدان,لایه جی آی اس بخشهای سپیدان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های سپیدان,نقشه ی جی آی اس بخش های سپیدان دانلود فایل نقشه…

بررسی تاثیر بلوغ عاطفی در بین دانشجویان پسر ودختر

بررسی تاثیر بلوغ عاطفی در بین دانشجویان پسر ودختر رفتن به سایت اصلی چکیده: وقتی فرد به مرحله ای از رشد عاطفی رسیده است که می تواند به طور مناسب احساسات مثبت و منفی خودش را در زمان مناسب و…

حسابداری دولتی و حسابداری بوجه ای

اصول حسابداری بودجه ای,اصول حسابداری دولتی,بررسی حسابداری دولتی,پروژه حسابداری بودجه ای,پروژه حسابداری دولتی,تحقیق حسابداری بودجه ای,تحقیق حسابداری دولتی,مبانی حسابداری بوجه ای دانلود فایل حسابداری دولتی و حسابداری بوجه ای دانلود فایل بخشی از متن:حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.…

مقاله بیوسورفاکتانت ها در کشاورزی

biosurfactants,آفت کش,بهبود کیفیت خاک,بیو سورفاکتانت,پاتوژن گیاه,تصفیه خاک,حذف پاتوژن گیاه,کاربرد بیو سورفاکتنت,کشاورزی پایدار,متاژنومیک,مقاله بیو سور فاکتنت دانلود فایل مقاله بیوسورفاکتانت ها در کشاورزی دانلود فایل چکیده:افزایش بهره وری کشاورزی برای تأمین تقاضای رو به رشد انسان دغدغه اصلی هر کشور ها…

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر

بررسي و مقايسه عزت نفس,تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس,عرت نفس دانشجويان ورزشكار,عزت نفس بين ورزشكاران و غير ورزشكاران,عزت نفس دانسجویان غير ورزشكار,عزت نفس دانشجویان پسر,عزت نفس دانشجویان دختر,مقایسه عزت نفس دانشجويان دختر و پسر دانلود فایل بررسي و مقايسه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *