بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائیان

پایان نامه اقتصاد کشاورزی,پایان نامه توسعه کشاورزی,پایان نامه مهاجرت روستائیان,توسعه روستایی و مهاجرت,دانلود پایان نامه,روند مهاجرت روستائیان,علل مهاجرت روستائیان,فعالیتهای اقتصادی در روستاها,فعالیتهای عمران روستاها,مهاجرت روسائیان
دانلود فایل بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائیان

دانلود فایل

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهاردچكيده: پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود. با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند. فهرست مطالب:چكيدهفصل اول 1-1 مقدمه                                              1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن                      1-3 بيان مسأله                                          1-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان به شهرها                                          1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                  1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)                                  1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)                              1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )                              1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352)                              1-5 : اهميت موضوع                                          1-6 : دلايل انتخاب موضوع                                      1-7 : تعاريف عملياتي                                          1-7-1 : روستا                                              1-7-2 : مهاجرت                                          1-7-3 : فعاليت هاي عمراني                                      1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي                                      1-7-5 : واگذاري زمين در روستا                                  1-8 : محدودة تحقيق                                          1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج                                  1-8-2: موفقيت شهرستان كرج                                      1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج                              1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج                                      1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج                              1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد .                          1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد                                      1-8-8 : وضعيت آب و هوا                                      1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد .                                  1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد                          1-9 : محدوديت هاي تحقيق                                      فصل دوم 2-1 : مقدمه                                              2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران                              3-2-1 : مهاجرت دائمي                                          3-2-2:  مهاجرت فصلي                                      2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي                          2-4: انگيزه مهاجرت داخلي                                      2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر                             2-5-1 : عوامل اقتصادي                                      2-5-2 : علل اجتماعي                                          2-5-3 : علل طبيعي                                          2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها                              2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان                              2-6-1 : اقتصادي                                          2-6-2 : اجتماعي و رواني                                      2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني                                  2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر                                  2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا                                  2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا                                  2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي                              2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب                   2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي                        2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني                          2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها                          2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي                          2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي                                   2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي                              2-10-3 : توجه به توسعه روستايي                                  2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران                      2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها                              2-12-1 : بعد اول                                          2-12-2 : بعد دوم                                          2-13: سؤالات تحقيق                                         2-14 : مباني نظري تحقيق                                      2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع                              2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه                                  2-14-3 : نظريه فايده هزينه                                      2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري                                      2-15 : مطالعات پيشين                                          2-15-1 :  سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي، (صنايع روستايي و مهاجرت)   2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت                  2-15-3 : زمين و مهاجرت                                     فصل سوم 3-1 : مقدمه                                              3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات                              3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات                                      3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري                                  3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات                                  3-5-1 : روش پيمايشي                                          3-5-2 : سند پژوهي                                         3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه                                  3-7 : تحليل داده ها                                           3-7-1 : جدول                                              3-7-2 : نمودار                                              3-7-2-1 : نمودار برداري                                      فصل چهارم4-1 : مقدمه                                              4-2 : توصيف و تحليل داده ها                                      4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت                              4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                  4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                  4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت                          فصل پنجم 5-1 : نتيجه گيري                                          5-1-1 : شهرك صنعتي، اشتعال و مهاجرت                              5-1-2  : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                              5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                  5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت                      5-2 : پيشنهادات                                          5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت                      5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت                          5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                          5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت                  پيوستهافهرست منابع فارسیفهرست منابع انگلیسیچکیده انگلیسی 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه پایان نامه اقتصاد کشاورزی پایان نامه توسعه کشاورزی مهاجرت روسائیان علل مهاجرت روستائیان پایان نامه مهاجرت روستائیان روند مهاجرت روستائیان فعالیتهای اقتصادی در روستاها فعالیتهای عمران روستاها توسعه روستایی و مهاجرت

راهنمای تعمیرات و سرویس موتور پژو آردی

راهنمای تعمیرات و سرویس موتور پژو آردی رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: راهنمای تعمیرات و سرویس موتور پژو آردی پژو آردی موتور پژو تعمیر موتور پژو پزو آردی

تمرینات حل شده شبکه های عصبی مارتین هاگان به زبان فارسی

تمرینات حل شده شبکه های عصبی هاگان,حل المسائل طراحی شبکه های عصبی,حل المسائل فارسی شبکه های عصبی,حل المسائل فارسی مارتین هاگان,حل المسائل مارتین هاگان,حل تمرینات شبکه های عصبی,دانلود حل المسائل طراحی شبکه های,طراحی شبکه های عصبی,مارتین هاگان دانلود فایل تمرینات…

ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری از معابر بافت قدیم

الگو پذیری از معابر بافت قدیم,پروپوزال الگوپذیری از معابر قدیم شهری,پروپوزال برنامه ریزی شه,پروپوزال ساماندهی معابر شهری,پرورپوزال معماری,دانلود پروپوزال,دانلود روش تحقیق,ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری از معابر بافت قدیم,ساماندهی معبر شهری دانلود فایل ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری…

خلق سازمانهای عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد

تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد,سازمانهای عملکرد محور,عملکرد یکپارچه مدیریتی,مدیریت عملکرد,مدیریت یکپارچه,مقاله مدیریت دانلود فایل خلق سازمانهای عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد دانلود فایل چکیده:مدیریت عملکرد یکی از مهم­ترین و سازنده­ترین پیشرفت­ها در حوزه منابع انسانی…

بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی مطالعه نظری همراه با تحقیق پیمایشی درشهرستان سبزوار

بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی مطالعه نظری همراه با تحقیق پیمایشی درشهرستان سبزوار رفتن به سایت اصلی بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی مطالعه نظری همراه با تحقیق پیمایشی درشهرستان سبزوار                …

پروژه طراحی سیستم بانک در محیط sql server

sql server سیستم بانک,پروژه sql server بانک,پروژه بانک در اس کیو ال,پروژه طراحی سیستم بانک,پیاده سازی سیستم بانک,دانلود پروژه سیستم بانک,سیستم بانک با sql server,طراحی بانک sql server,طراحی سیستم بانک دانلود فایل پروژه طراحی سیستم بانک در محیط sql server…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)

لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمبید,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان خرمبید,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM شهرستان خرمبید,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمبید,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان خرمبید دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان…

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه رفتن به سایت اصلی توضیحات:این محصول حاوی نمونه سوالات  آزمون استخدامی بانک سپه همراه با پاسخنامه در دو مقطع دیپلم و کارشناسی و بالاتر میباشد.تمام این نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آنها  ارائه شده…

گزارش کارآموزی مکانیک، اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

پروژه کارآ,دانلود کارآموزی مکانیک فرودگاههاي كشور,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک,کارآموزی تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور,کارآموزی شركت فرودگاههاي كشور,کارورزی مکانیک در فرودگاه,گزارش کارآموزی امور فني و تجهيزات فرودگاه دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک، اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان مرکزی

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان مرکزی,شیپ فایل محدوده سیاسی استان مرکزی,لایه GIS محدوده سیاسی استان مرکزی,محدوده سیاسی استان مرکزی,مرز استان مرکزی,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان مرکزی دانلود فایل این فایل شامل محدوده…

پروژه آمار رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

پروژه آمار رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي رفتن به سایت اصلی رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصاديبخشی از متن:روش بدست آوردن ميا نگين :اگر داده‌ها…

بررسی ارتباط میان سطح رشد سازمان و اثربخشی نظام انگیزشی

اثربخشی نظام انگیزشی,ارتباط سطح رشد سازمان,انگیزش سازمانی,بررسی رشد سازمان,تعالی سازمان و نظام انگیزش,رابطه انگیزش و تعالی سازمانی,رشد سازمانی و انگیزش,روش تحقیق رشد سازمان دانلود فایل بررسی ارتباط میان سطح رشد سازمان و اثربخشی نظام انگیزشی دانلود فایل مقدمه:انگیزش یکی از…

ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت با مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي و تحليل پوششي داده ها (Neuro-DEA)

Neuro DEA,ارزيابي عملکرد,ارزیابی با مدل شبکه هاي عصبي,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه مدیریت,تحليل پوششي داده ها,دانلود پایان نامه,سنجش به روش تحلیل داده ها,کارآيي شرکت,مبانی نظری پایان نامه,مدل ترکيبي,مدل ترکیبی در ارزیابی کارآیی دانلود فایل ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت با…

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد فصل…

پاورپوینت درباره اسیدهای آمینه

پاورپوینت درباره اسیدهای آمینه رفتن به سایت اصلی مقدمه:کلمه اسید آمینه به ترکیبی اطلاق می شود که دارای عامل اسید و عامل آمین باشد. پروتئین ها پلیمر های اسید آمینه های مختلف هستند.  بیست نوع اسید آمینه مختلف وجود دارد…

تحقیق در مورد ادبيات عاميانه‌

تحقیق در مورد ادبيات عاميانه‌ رفتن به سایت اصلی مقدمه:اَدَبيّاتِ عاميانه‌  .ادبيّات‌ تودة‌ مردم‌ ايران‌، اثر مردماني‌ بي‌سواد يا كم‌سواد و غالباً شفاهي‌، كه‌ از جهت‌ ساختار و محتوا، با ادبيّات‌ سنّتي‌ مكتوب‌ فارسي‌ متفاوت‌ است‌. زبان‌ ساده‌، لحن‌ عاميانه‌،…

مخابرات و پشتيباني GPRS خطوط تلفن همراه

GPRS در تلفن همراه,پایان نامه مخابرات GPRS,پروژه GPRS در تلفن همراه,پروژه پشتيباني خطوط تلفن همراه,پروژه پشتیبانی تلفن همراه GPRS,پروژه پشتیبانی مخابراتی GPRS,پروژه مخابرات GPRS,پشتیبانی GPRS در تلفن همراه,مخابرات GPRS در تلفن همراه دانلود فایل مخابرات و پشتيباني GPRS خطوط تلفن…

تعمیر و نگهداری ساختمان

پروژه تعمیر ساختمان,پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان,پروژه نگهداری ساختمان,تحقیق تعمیر و نگهداری بنا,دانلود پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان,دانلود پروژه معماری,دانلود پروژه نگهداری ساختمان,دانلود تعمیر و نگهداری ساختمان دانلود فایل تعمیر و نگهداری ساختمان دانلود فایل بخشی از متن:مديريت نگهداري ساختمان،…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران)

استان مازندران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر (واقع در استان…

بررسی تاریخچه کارآفرینی و تعریف آن

اساس کارآفرینی,اصول کارآفرینی,پروژه تاریخ کارآفرینی,تاریخ کارآفرینی در ایران,تاریخچه کارافرینی,تحقیق کارآفرینی,تعریف کارآفرینی,کارآفرینی در ایران دانلود فایل بررسی تاریخچه کارآفرینی و تعریف آن دانلود فایل بخشی از متن:مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته و به محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده…

دانلود کتاب فقه تطبیقی- حسن مبینی- الهیات پیام نور- pdf

دانلود کتاب فقه تطبیقی- حسن مبینی- الهیات پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب فقه تطبیقی حسن مبینی الهیات پیام نورشامل 168 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: فقه تطبیقی مبینی پیام نور

تمرین های کاربردی تقویت حافظه فعال

تمرین های کاربردی تقویت حافظه فعال رفتن به سایت اصلی تمرین های کاربردی تقویت حافظه فعالفرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: ۱۳ حجم فایل: ۳۵ kb قیمت: : ۶۰۰۰ تومانحافظه فعال در یادگیری و موفقیت دانش…

بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين

تحقیق خلاقیت دانش آموزان,مقاله بررسي خلاقيت دانش آموزان,مقاله تاثیر فرزند پروری,نقش فرزند پروری بر خلاقیت,نگرش والدین بر خلاقیت کودکان,نگرشهاي فرزند پروري والدين,نگرشهای فرزند پروری بر خلاقیت دانلود فایل بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين دانلود فایل چكيده:هدف…

پاورپوینت پیرامون ابرها

آموزش نامگذاری انواع ابر,بررسی انواع ابرها,پاورپوینت ابر,پاورپوینت ابرها,پاورپوینت انواع ابرها,پاورپوینت تشکیل انواع ابر,دانلود پاورپوینت ابر,دانلود پاورپوینت ابرها,دانلود تحقیق ابرها دانلود فایل پاورپوینت پیرامون ابرها دانلود فایل بخشی از متن:ابرهاتوده هاي قابل رويت قطرات اب يا بلورهاي يخ بوده كه در…

بررسی فقهی - حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بررسی فقهی - حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی رفتن به سایت اصلی بررسی فقهی - حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بررسی فقهی حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *