ساختار سازمانی کنفرانس


رئیس همایش
سید حسن عاملی
دبیر علمی
مصطفی دلشاد
دبیر اجرایی
سعید حاجی محمدی