کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

رفتن به سایت اصلی

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری
اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته
مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست
ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

تجز یه و تحلی ل و طراح ی سیستم 
کلیات 
جو امع و سیر تحو ل آنها 

-1 عصر شکار: مرح له دادهها + عصر آمرا نه (چماقی) + نوآموز در کنار
استاد کار .
-2 عصر کشاورزي: مدیری ت شلاق ی + روش پیرو ي از انسان بز رگ (مکتب
خانهاي ) 
-3 عصر صنعتی: نظری ه مدیری ت حمار ي + اعتقاد به انسا ن بزرگ اما نه با
وسعت پیش + ین منب ع بـودن پـول و سـرمای ه
.) (استراتژیک 
-4 عصر فرا صنعتی 🙂 (اطلاعات تبدیل به مدیریت خدمتگرا + تبدیل اطلاعا ت
به دانش + دانـش منبـع اسـتراتژیک . در
این عصر ارز ش افزو ده ازطریقتبدی ل اطلاعا ت به دانش و همچنین سرعت
انتقا ل آن حاصل میشود.
-5 درعصر خرد و فرزانگی ) (حکمت 
· تفکر سیستم ی در محیط ی میا ن رشته اي رشد کرد. تفکر سیستم ی بر تغییر
نگرش مبن ی برتفکیک علو م بر حوزهها ي
تخصص ی و ریز، به نگر ش مبتنی بر ترکیب یافته ها ي رشته هاي گوناگو ن
علمی، تاکید دارد 
· مبانی تفکر تحلیل ی تجزیه مدار
.1 معطو ف شد ن ذهنیت غال ب محق ق به بخش فیزیک ی یاخارج ی جهان

.2 تاکید براینک ه هر پدیده اي حا صل تجزی ه یا ترکی ب سایر پدیدههاس . ت
.3 تاکید بر کم ی کرد ن رواب ط علم . ی
.4 افزا یش دقت (که مط لوب هن ایی هر پژوهشگر است ) .
مبان ی تفکر سیستمی
.1 تصور ارگانیک
.2 کل نگري
.3 مد ل سازي
.4 بهبود شناخت :  
· زندگ ی در یک سیست م ارگانی ک مستمر است .
· شناخت آدم ی از یک کل از طری ق مشاهده دفراگر های ی که در درون آن به
وقو ع میپیوندند بـه دسـ ت مـیآیـد نـه از
طری ق مشاهد ه اجزاي آن . کل
· آنچ ه فرد مشاهد ه میکند خود واقعی ت نیس ت بلک ه ادرا ك وي زا واقعی
ت اس . ت
· به دل یل دمحدو یتها اطلاعات کافی میخواه یم و نه خیل ی کام ل و دقیق
.
عوامل موثر بر رشد نگرش سیستمی
.1 نظری ه عموم ی سیستم ها
.2 عل م کنتر ل و ارتباطا ت ) (سایبرنتیک 
1. نظری ه عمومی سیستمها: زمینه اصل ی مطالعه و قلمرو موضوع ی آن ه«پدید
رشد وتکامل» است و فرض اصل ی آن
ای ن اس ت که فراگرد رشد و مراح ل بعد ي و نهای ی آن ) (تکامل از یک
الگوي یکسا ن تبعیت میکنند (مانند رشد یک
شرک ت از نظر اقتصاد و رشد میکروب ازنظر زیست شنا س.) 
برخلا ف پدیده ها ي فیزیک ی مانند جاذب ه و الکتریسیته، پدید ه حیا ت
فقط در موجودیتها ي منحصر به فرد بنام
م«ارگانیس » یاف ت . میشود 
· هد ف نظری ه عموم ی سیستم ها : کش ف قوانی ن و نظم ذات ی انوا ع
پدیدههاست . از ای ن نظر میتو ان آن را سیالترین 
نظریه سیستم ی به ،شمار آورد زیرا در چهارچوب نظر ي آن هیچ نظری ه قاط
عی ارائه شد ه است 
ویژگی هاي نظر یه سیستمی
.1 به مه پیوستگ ی و وابستگ ی اجزا
.2 کل گرایی
.3 هد ف جوییهر سیستم
.4 ورودي ها و خروجی ها
.5 فرآیند تبدی ل (ورودي به خرو ) جی

.6 مقابله
با بینظمی و کهولت (آنتروپ

مجموعه تست 
 -1 بر اساس اصل پیتر…………. 
الف) انتصابات در سازمان بر اساس شایستگی صورت میپذیرد. 

ب) روند ارتقاء کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه مییابد که به حد بی
کفایتی برسند. 
ج) شایستگی کارکنان باید بر اساس اصول طبقه بندي مشاغل ارزیابی شود. 

د) سازمانها از اصل سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمیکنند. 

 -2 این نظریه که کارها متناسب با زمانی که میتوانند اشغال کنند، گسترش
مییابند تحت چه اصـطلاحی در
مدیریت مطح شده است ؟ 
الف) قانون پارکینسون ب) اصل پیتر ج) قانون پاره تو د) بوروکراسی 

 -3 فرد یا واحدي که به طور اختصاصی در خدمت یک مدیر اجرایی باشد
را…………… مینامند. 
الف) ستاد شخصی ب) ستاد تخصصی 
ج) ستاد عمومی شخصی د) ستاد عمومی تخصصی 
 -4 هنگامی که سازمان در محیطی متحول و پیچیده فعالیت کند و ارائه به موقع
محصول امري حیاتی باشـد
بهتر است از سازماندهی………………. استفاده کنیم. 

الف) بر مبناي فراگرد ب) بر مبناي هدف 
ج) ماتریسی د) بر مبناي زمان فعالیت 
 -5 در هرم سازمانی مسطح، سرعت تصمیمگیري………… و حیطه
نظارت…………… می . باشد 
الف) کم، محدود ب)کم، گسترده 
ج) زیاد، محدود د) زیاد، گسترده 
 -6 براي حل مسائل غیرقابل پیش بینی…………………. مورد نیاز است. 

الف) ترکیب افقی زیاد ب) ترکیب عمودي زیاد 
ج) تفکیک افقی زیاد د) تفکیک عمودي زیاد

پاسخنامه 
 -1 گزینه ب صحیح است) اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی این ادعا را بیان
میدارد کـه کارکنـان در سـازمان بـه علـت
نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این
روند تا زمانی ادامه مـییابـد کـه بـه حـد بـی
کفایتی در یک شغل میرسند و در همان جا باقی می . مانند 

 -2 گزینه الف صحیح است) قانون پارکنیسون زمینه گسترش بی رویه بوروکراسی
را بیان میکند. از دید این قانون کارها
با توجه به زمانی که میتوانند اشغال کنند گسترش مییابند و این گستردگی
به میـزان و ماهیـت کـار ارتبـاط چنـدانی
ندارد. پارکنیسون انگیزه گسترش بی رویه بوروکراسیها را تمایل مدیران
به داشتن رئوسان بیشتر میداند کـه در نتیجـه
موجب افزایش کارکنان ایجاد وظایف کاذب و تکراري و ارائه خدمات کارکنان
به یکدیگر می . گردد 
 -3 گزینه الف صحیح است) منظور از ستاد شخصی واحد یا فردي است که به طور
اختصاص در خدمت یک مدیر اجرایی
است. 
منظور از ستاد تخصصی، واحدي تخصصی است که براي انجام وظایف ویژهاي
ایجاد میشود نظیر واحد حسابداري، امـور
کارکنان، خرید و خدمات ماشینی. 
ستاد عمومی واحدي است که کمکهاي زیادي به مدیرت عالی سازمان میکند و
دو نوع است: شخصی و تخصصی 
ستاد عمومی شخصی فرد یا واحدي است که به رئیس سازمان کمک میکند
هماننند چشم و گوش در اختیـار وي قـرار
میگیرد. 
ستاد عمومی تخصصی واحدي است که براي انجام اموري نظیر بازاریابی،
روابط کار، طراحی و مهندسی ایجاد می . شود 
 -4 گزینه ج صحیح است) هنگامی که موفقیت درگرو «بهبود هماهنگی و رسیدن به
هدف در یک مقطع زمـانی معـین»
باشد بهتر است از سازماندهی بر مبناي هدف استفاده کنیم. همچنین هنگامی
که «افزایش کارایی و کاهش هزینـه» مـد
نظر باشد بهتر است از «سازماندهی بر مبناي فراگرد» استفاده کنیم.
هنگامی که سازمان در محیطی متحـول و پیچیـده
فعالیت کند و براي آن ارائه به موقع محصول امري حیاتی باشد بهتر است
از سـازماندهی خزانـهاي (ماتریسـی) اسـتفاده
کنیم.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دان

تحقیق در مورد تاریخچه غزل

تحقیق در مورد تاریخچه غزل رفتن به سایت اصلی مقدمه:غزل، یكی از قدیمی‌ترین قالب‌های شعر فارسی است كه شاید اگر در ادبیات جهان دنبالش بگردیم شكل‌هایی نزدیك به همین قالبی كه در زبان فارسی وجود دارد را بتوانیم بیابیم.    غزل،…

پلان ساختمان 3 طبقه 12 واحدي، هر واحد 60 متر

اتوکد ساختمان,اتوکد ساختمان 3 طبقه,پلان 3 طبقه 12 واحدي هر واحد 60 متر,پلان اجرایی 3 طبقه هر واحد 60 متر,پلان اجرایی ساختمان 3 طبقه,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتو,نقشه اجرایی ساختمان 4 واحدی دانلود فایل پلان…

دانلود کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی-تالیف دکتر عین الله جعفر نژاد قمی-pdf

دانلود کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی-تالیف دکتر عین الله جعفر نژاد قمی-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود  کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیتالیف دکتر عین الله جعفر نژاد قمیشامل 186 صفحه pdf   پرداخت و…

پروژه بررسی آماری جمعیت روستای بلغان

آمار جمعیت,بررسی جمعیت روستای بلغان,پروژ امار و مدل سازی,پروژه آمار جمعیت,پروژه آماری جمعیت شناسی,پروژه امار برسی روستای بلغان,پروژه امار و مدل سازی,پروژه جمعیت شناسی,دانلود پروژه امار,روستای بلغان,مدل سازی جمعیت آم,نمودار پروژه امار دانلود فایل پروژه بررسی آماری جمعیت روستای بلغان…

پرسشنامه استرس شغلی اویانگ

استرس شغلی,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه استرس شغلی,پرسشنامه استرس شغلی اویانگ,پرسشنامه استرس کاری اویانگ,پرسشنامه اویانگ,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی اویانگ دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال ۲۰۰۹ توسط اویانگ مورد استفاده قرار گرفته…

ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد دوم

ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد دوم رفتن به سایت اصلی این اثر حاصل تلاش تیم آموزشی شاگرد آنلاین می باشد که جهت سهولت و جلوگیری از اتلاف وقت در مطالعه کتاب انگلیسی عبدالرضا تالانه که در…

متن آهنگ های مرتضی پاشایی (متن 84 آهنگ)

بیوگرافی مرتضی پاشایی,ترانه شناسی مرتضی پاشایی,ترانه های مرتضی پاشایی,دانلود ترانه های پاشایی,دانلود کتاب آهنگ پاشایی,دیسکوگرافی مرتضی پاشایی,شعر مرتضی پاشایی,لیریکس,متن آهنگ پاشایی,متن ترانه های پاشایی,مرتضی پاشایی دانلود فایل متن آهنگ های مرتضی پاشایی (متن 84 آهنگ) دانلود فایل توضیحات:متن تمام آهنگ…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ثلاث باباجانی (واقع در استان کرمانشاه)

استان کرمانشاه,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ثلاث باباجانی,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ثلاث باباجانی (واقع در استان کرمانشاه)…

معماری تالار یادبود سده شهر نارا در ژاپن

آراتا ایسوزاکی,بررسی معماری یادبود سده شهر نارا,تادائو آندو,تحقیق و بررسی معماری,دانلود تحقیق معماری,کریستین دوپوتزامپارک,ماریو بوتا,معماری تالار شهر نارا,هانس هولاین,یادبود سده شهر نارا در ژاپن دانلود فایل معماری تالار یادبود سده شهر نارا در ژاپن دانلود فایل آراتا ایسوزاکی: یک بیضی…

تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

انواع الگوی تدریس,تأثير الگوهاي تدريس,تاثیر روش تدریس در یادگیری,تحقیق روش تدریس,تحقیق فنون تدریس,تحقیق مدیریت آموزشی,تحقیق نقش الگوی تدریس,رابطه الگوی تدریس و یادگیری,يادگيري دانش‌آموزان دانلود فایل تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان دانلود فایل بخشی از مقدمه:دنياي امروز دنيايي است با…

بررسی میزان تفاوت و رابطه افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته

افسردگی بازنشستگان,افسردگی مردان بازنشسته,افسردگی مردان شاغل تفاوتي,افسردگی مردان کارمند,پایان نامه افسردگی در مردان,رابطه افسردگی و بازنشستگی,ميزان افسردگي مردان دانلود فایل بررسی میزان تفاوت و رابطه افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته دانلود فایل بخشی از متن:از تحقيق روي 60 نفر…

مقاله طراحی فرایند بازیافت Design For Recycling

Design For Recycling,دانلود رایگان مقاله,دانلود مقاله,طراحی فرایند بازیافت,فرایند بازیافت,مقاله بازیافت,مقاله در مورد فرایند بازیافت,مقاله طراحی بازیافت دانلود فایل مقاله طراحی فرایند بازیافت Design For Recycling دانلود فایل  بازیافت (Recycle)مجموعه ای از فعالیت ها که شامل جمع آوری، جداسازی و آمایش…

تحقیق پیرامون سازمان بین‌المللی كار (ILO)

ارکان سازمان بین‌المللی كار,استراتژی سازمان بین‌المللی کار,اسختار سازمان بین‌المللی كار,تحقیق پیرامون سازمان بین‌المللی كار,تحقیق کامل سازمان بین‌المللی كار,سازمان بین‌المللی كار,مقاله سازمان بین‌المللی كار,مقاله وظایف سازمان بین‌المللی كار دانلود فایل تحقیق پیرامون سازمان بین‌المللی كار (ILO) دانلود فایل مقدمه:عواملی كه به…

تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

احکام فقهی علی الید,بررسی ضمان غاصب,تعذر مال,تلف مال,دانلود تحقیق حقوق,غصب مال,قاعده ضمان غاصب,قاعده علی الید,قانون مدنی علی الید,کار تحقیقی حقوق,مال قيمي,مال مثلي دانلود فایل تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه دانلود فایل…

تحقیق در مورد زندگينامه امام زمان

تحقیق در مورد زندگينامه امام زمان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :امام زمان(ع) هم نام و هم كنيه حضرت پيامبر اكرم(ص) است. در روايات آمده است كه شايسته نيست آن حضرت را با نام و كنيه، اسم…

مقاله معرفی تکنولوژی میکروتوربین های گازی

آشنایی با میکرو توربین,انواع میکرو توربین,بررسی انواع میکروتوربین,بررسی میکرو توربین ه,تکنولوژی میکرو توربین,دانلود مقاله,عملکرد میکروتوربین ها,فناوری میکرو توربین,میکرو توربین,میکرو توربین چیست,میکرو توربین های گازی,میکروتوربین های گازی دانلود فایل مقاله معرفی تکنولوژی میکروتوربین های گازی دانلود فایل معرفی تکنولوژی میکروتوربین های…

تعارض و ماهیت آن

بررسی ماهیت تعارض,پایان نامه اساس تعارض,پایان نامه تعارض,پایان نامه جامعه شناسی,پایان نامه مدیرت,پایان نامه مدیریت تعارض,تعارض اجتماعی,تعارض سازمانی,تعارض فرهنگی,تعارض و ماهیت آن,تعرض در سازمان,دانلود پایان نامه,ماهیت تعارض دانلود فایل تعارض و ماهیت آن دانلود فایل چکیده: یكی از عمده ترین…

رويكردهاي مكمل براي فرصت‌هاي بازارهاي خارجي اوليه

تحقیق بازارهای خارجی اولیه,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله,رويكردهاي مكمل,فرصت‌هاي بازارهاي خارجي اوليه,مقاله بازارهای خارجی,مقاله ترجمه شده,مقاله مدیریت دانلود فایل رويكردهاي مكمل براي فرصت‌هاي بازارهاي خارجي اوليه دانلود فایل چكيده:شركت‌هايي كه به دنبال گسترش در خارج از كشور هستند با وظيفه پيچيده…

تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني

بازنمايي از مهاجرت بين المللي,تحقيق بازنمايي از مهاجرت,تحقیق جامعه شناسی,تحقیق علوم اجتماعی,تحقیق مهاجرت بین المللی,جامعه شناسی مهاجرت,داناود تحقيق,سرمايه هاي انساني,مهاجرت بين المللي سرمایه ها,مهاجرت بين‌المللي,مهاجرت سرمايه‌هاي انساني دانلود فایل تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني دانلود فایل بخشی از…

نقشه بخش های شهرستان بافت

بخش های شهرستان بافت,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان بافت,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بافت,لایه جی آی اس بخشهای بافت,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های بافت,نقشه ی جی آی اس بخش های بافت دانلود فایل نقشه…

پرسشنامه سلامت جسمی

ارزیابی سلامت جسمی,پرسشنامه سلامت جسمانی,پرسشنامه سلامتی جسمی,پرسشنامه سنجش سلامت جسمانی,پرسشنامه مقیاس سلامت جسمی,دانلود پرسشنامه روانشناسی,دانلود پرسشنامه سلامت جسمی,سنجش سلامت جسمی,مقیاس سلامت جسمی دانلود فایل پرسشنامه سلامت جسمی دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه سلامت جسمانی، این پرسشنامه صرفاً مشتمل بر 11 سوال می…

گزارش کارآموزی کامپیوتر در شركت توزيع نيروي برق

پروژه شبکه کامپیوتر برق منطقه ای,دانلود کارآموزی شرکت توزیع یزد,کارآموزی در شرکت توزیع,کارآموزی شرکت توزیع برق,کارآموزی شرکت توزیع برق یزد,کارآموزی کامپیوتر شرکت توزیع,گزارش کارآموزی اداره برق دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر در شركت توزيع نيروي برق دانلود فایل بخشی از…

تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي

اجراي احكام مالی,تحقیق محکومیت مالی,دانلود تحقیق حقوق,شرایط اجرای قوانین محکومیت مالی,شرایط حقوقی محکومیت مالی,قوانين مشخص شده محكوميت مالي,قوانین محکومیتهای مالی,محكوميت مالي,نحوة اجراي محكوميتهاي مالي,نحوه اجرای احکام مالی دانلود فایل تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي دانلود فایل بخشی از مقدمه:قانون…

گزارش کارآموزی حسابداری اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران

پروژه حسابداری بنیاد شهی,کارآموزی اداره ایثارگران,کارآموزی اداره بنیاد شهید,کارآموزی بنیاد امور ایثارگران,کارآموزی بنیاد شهید,کارآموزی حسابداری امور ایثارگران,کارآموزی حسابداری ایثارگران,کارآموزی حسابداری بنیاد شهید,گزارش حسابداری بنیاد شهید دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران دانلود فایل پیشگفتار:در طول…

پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور

پروژه تولید خوراک دام و طیور,پروژه کارآفرینی خوراک دام و طیور,دانلود طرح تولید خوراک دام و طیور,دانلود طرح خوراک دام و طیور,طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور,طرح توجیهی خوراک,طرح کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور,طرح کارآفرینی خوراک دام و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *